Tudományos műhelyek

Intézmények közötti kutatócsoportok

Tanszéki kutatócsoportok


Intézmények közötti kutatócsoportok


Kognitív Irodalomelmélet Kutatócsoport

(Az SZTE Germán Filológiai Intézetének, valamint a Göttingeni Georg-August- Universität Deutsches Seminar közös kutatócsoportja)

Szervező egység: SZTE Germán Filológiai Intézet (Német Irodalomtudományi Tanszék ill. Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék)

A kutatócsoport vezetője: Dr. Horváth Márta, horvathmarta8@gmail.com (Szeged); Dr. Katja Mellmann (Göttingen)

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport egy bilaterális, a német Alexander von Humboldt-Alapítvány által támogatott projekt keretében működik, és a bio-kognitív narratológia viszonylag újnak mondható területével, azon belül pedig a narratív motiváció bio-kognitív alapjaival foglalkozik. Az interdiszciplináris kutatócsoport alapvetően az evolúciós érvelést is alkalmazó kognitív pszichológia, valamint a narratológia eredményeire támaszkodva igyekszik hozzájárulni a fiktív elbeszélő szövegek olvasásának pszichológiai leírásához.

Kutatási témák:

A motiváció narratológiai fogalmának olvasáspszichológiai szempontból történő újraértelmezése, ill. az olvasó azon kognitív mechanizmusainak rekonstrukciója, amelyek antropológiai univerzáliáknak tekinthetők, amennyiben kulturális beágyazottságuktól függetlenül minden olvasó pszichés reakcióiért felelősek.

MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport

Szervező egység: SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék
Az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport tagjai: Németh T. Enikő (vezető), Bibok Károly, Nagy C. Katalin, Vecsey Zoltán

A kutatócsoport vezetője:Kertész András akadémikus, Debeceni Egyetem, Német Nyelvészeti Tanszék (andras.kertesz@t-online.hu | honlap: http://web.t-online.hu/andraskertesz/)

Az MTA-DE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport Szegedi Munkacsoport
vezetője:
Németh T. Enikő, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék (nemethen@hung.u-szeged.hu | honlap: http://ling.bibl.u-szeged.hu/index.php/nemetht)
Kutatási tevékenység:

A kutatási téma: Adattípusok integrációja az elméleti nyelvészetben

A kutatási téma leírása: A projekt a nyelvtudományi alapkutatások egyik legfontosabb problémájával foglalkozik, azzal, hogy milyen adattípusok alkalmazhatók és milyen módon használhatók fel evidenciaként a nyelvészeti elméletekben. E problematikáról a nyelvtudomány nemzetközi élvonalában éles hangú vita zajlik. A projekt ehhez a vitához kíván hozzászólni általánosítható következtetések levonásával az eltérő adatforrásokból származó adattípusok nyelvészeti feldolgozásának tudománymódszertani alapjaira vonatkozóan a Kertész-Rákosi-féle (2012) p-modell segítségével. A projekt résztvevői az adatintegráció különböző lehetőségeinek és korlátainak számbavétele érdekében esettanulmányok készítenek, hogy megválaszolják, hogy az integrációs lehetőségek milyen mértékben és milyen módon befolyásolják a nyelvészeti hipotézisek plauzibilitását. A Szegedi Munkacsoport tagjai elsősorban a szemantika, a pragmatika és a történeti nyelvészet területén vizsgálják a problematikát.

Kutatási témák:

 • Adattípusok integrációja a pragmatikában
 • Adattípusok integrációja a formális szemantikában
 • Adattípusok integrációja a történeti nyelvészetben
 • Adattípusok integrációja a lexikai pragmatikában

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

(A Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja.)

Szervező egység: SZTE Neveléstudományi Intézet

A kutatócsoport vezetője: Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár (csapo@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport honlapja: http://edu.u-szeged.hu/kkcs/

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport kutatási tevékenységet végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti a tudás szerveződésének, az iskolában elsajátított tudás alkalmazásának, a tudás megszerzését befolyásoló affektív jellemzők vizsgálatát.
A kutatócsoport tevékenysége az iskolai kontextusban végzett longitudinális felmérés köré csoportosul. A kutatások legfőbb célja az olvasás-szövegértés, a matematikai gondolkodás és a természettudományos tudás fejlődésének vizsgálata. Ezt egészíti ki az iskolán kívüli érvényesüléshez szükséges kommunikációs készségek, továbbá néhány, a tudást befolyásoló nem kognitív tényező vizsgálata.

Kutatási témák:

 1. Az iskolában elsajátított tudás szerveződése, a tudás minősége, a tanulás eredményességét meghatározó tényezők elemzése (a tudás ismeret és képesség jellegű komponenseinek, ezek kapcsolatrendszerének vizsgálata)
 2. A tudás képesség jellegű összetevőinek nagymintás mérése, fejlesztő kísérletek lebonyolítása, a tartalomfüggetlen és a tartalomba ágyazott képességfejlesztés módszereinek és eszközeinek kidolgozása

Oktatáselméleti Kutatócsoport

(A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja.)

Szervező egység: SZTE Neveléstudományi Intézet

A kutatócsoport vezetője:Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár (csapo@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport honlapja: http://www.edu.u-szeged.hu/ok/ | http://edia.hu/?q=hu/index

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport kutatásokat végez a neveléstudomány területén, feladatának tekinti különösen a matematikai és a természettudományos műveltség, az olvasás-szövegértés, valamint a tudáselsajátítást befolyásoló kognitív és affektív készségek vizsgálatát. Célja a kutatók és az eredmények alkalmazásában érintett iskolák közötti tartós partnerkapcsolat kiépítése és fenntartása, gyakorlati szakemberek bekapcsolása a kutatómunkába, az eredmények széles körű elterjesztésének segítése, a kutatás, a fejlesztés és a képzés egységének megteremtése. A kutatócsoport a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatásával Diagnosztikus mérések fejlesztése címmel indított projektet 2009 júliusában. A kutatócsoport feladata a pályázat keretében az általános iskola első hat évfolyamán alkalmazható diagnosztikus mérési rendszer alapjaink lerakása.

Kutatási témák:

 1. Információtechnika az oktatásban és a kutatásban
 2. Longitudinális fejlődésvizsgálat
 3. Hátrányos helyzetű tanulók értékelése és differenciált fejlesztése
 4. Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban
 5. A néma értő olvasás készségének fejlesztése
 6. Az Utca Matematikája program 2. és 3. évfolyamon
 7. Az analógiás gondolkodás fejlesztése
 8. Az önszabályozott tanulás fejlesztése
 9. Fogalmi térképek a tanulásban
 10. Projektmódszer alkalmazása
 11. A diagnosztikus mérések tartalmi kereteinek kidolgozása az 1–6. évfolyamokra olvasásból, matematikából és természettudományból, továbbfejlesztése, karbantartása, disszeminációja
 12. A kognitív és affektív készségek és képességek diagnosztikus mérési lehetőségeinek feltárása, tesztcsomagok készítése
 13. Elektronikus diagnosztikus mérési rendszer (eDia) kidolgozása, online feladatbank kiépítése
 14. A diagnosztikus mérésekben feltárt fejlődésbeli lemaradások kompenzálására alkalmas eszközök feltérképezése
 15. Visszajelző rendszerek fejlesztése, iskolákkal való kommunikáció
 16. Rendszermodell kidolgozása teljes fenntartók bevonásával
 17. A hazai és nemzetközi mérési eredmények oktatáspolitikai célú másodelemzése
 18. Mérési stratégiák kidolgozása a természettudományok kutatás-alapú tanulásához

„Persuasionsstile” (nemzetközi nyelvészeti kutatócsoport)

Szervező egység: Hartmut Lenk, PD Dr. phil., Institut für moderne Sprachen / Germanistik / Helsinki Egyetem. Nemzetközi résztvevők: bolgár, finn, lengyel, magyar, német, olasz és svájci kutatók.
Magyar kutatócsoport: az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének munkatársai: Vargáné dr. Drewnowska Ewa tszv. egy. docens és Dr. Kispál Tamás egy. adjunktus

A kutatócsoport vezetője: Vargáné dr. Drewnowska Ewa (e-mail: ewa5drewa@gmail.com)
A kutatócsoport honlapja: http://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa
A kutatócsoport tevékenysége:

A projekt a perszuázióval, azaz a kommunikációs partnerek befolyásolására szolgáló nyelvi-retorikai eszközökkel foglalkozik. A kutatás első fázisában a kutatócsoport tagjai hét ország napilapjainak, azonos időben (2013. márciusában) megjelent kommentárjait vizsgálják. A hét országban működő kutatócsoport jelenleg a nemzetközi szövegkorpusz összeállításán dolgozik.

Kutatási témák:

A perszuázió vizsgálata napilapok kommentárjaiban

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja

A kutatócsoport vezetője: Dr. Zsolnai Anikó, hab. egyetemi docens (zsolnai@edpsy.u-szeged.hu)

A kutatócsoport honlapja: http://www.edu.u-szeged.hu/szkk/

A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a szociális kompetencia interdiszciplináris (pszichológiai, idegélettani, biológiai, pedagógiai és szociológiai) vizsgálata. Ezen belül a szociális kompetencia fejlődését meghatározó tényezők (kulturális, családi, iskolai, kortársi); a különböző szociális készségek és képességek fejlődésének és fejlesztési lehetőségeinek; a szociális és egyéb motívumok működésének; a szülői, elsősorban az anyai viselkedés befolyásoló hatásának; az érzelmi, az interkulturális és a szociális kompetencia összefüggéseinek a vizsgálata.

Kutatási témák:

 1. A szociális készségek és képességek diagnosztikus mérésének és fejlesztésének lehetőségei 6–12 éves korban
 2. A szociális kompetencia különböző összetevőinek iskolai fejlesztését elősegítő programok elméleti koncepciójának kidolgozása, empirikus vizsgálatok végzése pedagógusok és diákok körében.
 3. Óvodás korú gyermekek szociális kompetenciájának jellemzői – agresszív és proszociális viselkedés
 4. A szociális kompetencia néhány – szociális, érzelmi és kognitív – összetevőjének és kapcsolataik fejlettsége és fejlődése
 5. A szociális kompetencia alakulásának családi és iskolai meghatározói
 6. A szociális kogníció idegtudományi alapjai
 7. A stresszel való megküzdés serdülőkorban
 8. Tervezés és döntés serdülőkorban
 9. Énkép és önértékelés serdülőkorban

Vallástudomány magyarországi története

Szervező egység: Vallástudományi Tanszék

A kutatócsoport vezetői: Máté-Tóth András SZTE, Sarnyai Csaba Máté KRE (sarnyaim@rel.u-szeged.hu)

A kutatócsoport tevékenysége:

A magyarországi, magyar nyelvű vallástudományi művek feltárása, a legfőbb szerzők felkutatása, műveikből jellemző részletek kiemelése és ezekből szöveggyűjtemény összeállítása.MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

(A Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem közösen fenntartott kutatócsoportja.)
Szervező egység: SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
A kutatócsoport vezetője: Barna Gábor, egyetemi tanár (barna@hung.u-szeged.hu)
A kutatócsoport honlapja: http://vallasikultura.u-szeged.hu/
A kutatócsoport tevékenysége:

A kutatócsoport célja a 19-21. századi vallási kultúra megújulásának néprajzi/antropológiai módszerekkel történő összehasonlító folyamatelemzése, dokumentálása és értelmezése. A kutatócsoport ennek érdekében alapkutatásokat végez, szervez és fog össze hazai és nemzetközi együttműködésben. A vizsgálat időbeli keretét a 19-21. század, térben pedig a mindenkori Magyarország területe jelenti, európai összehasonlításban.Tanszéki kutatócsoportok


Apertúra Filmelméleti Műhely

Szervező egység: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

A kutatócsoport vezetői: Füzi Izabella (fuziza@yahoo.com) és Török Ervin (et51@yahoo.com)

A kutatócsoport honlapja: http://vizkult.hu/kutatas/apertura-filmelmeleti-muhely-afm

A kutatócsoport tevékenysége:

A filmelmélet, a kritikai elméletek és a vizuális kultúra metszéspontján létrejött interdiszciplináris kutatási műhely az Apertúra online folyóirat (www.apertura.hu) hátterében működő kutatásokat fogja össze. Több okunk is van arra, hogy kijelenthessük: a kortárs filmelmélet olyan pontra érkezett, ahol újra kell gondolni a tudományterületet mozgató előfeltevéseket és megközelítési módokat. Az új digitális médiumok megjelenése, a befogadói, terjesztői, felhasználói szokások megváltozása, a néző kognitív tevékenységére vonatkozó új elgondolások mind szükségessé teszik, hogy felülvizsgáljuk azokat a premisszákat, melyek megteremtették a film tudományos vizsgálatának alapjait a ’70-es években. A formálódó, átalakulásban lévő kérdésfeltevések teszik izgalmassá a terület beható tanulmányozását.

Kutatási témák:

 1. a medialitás-intermedialitás kérdése
 2. a nézőszubjektum megalkotottsága, a vizuális mező felosztása
 3. a történetmondás filmi megvalósulásának szabályszerűségei
 4. korai és klasszikus filmelmélet
 5. magyar filmelméleti hagyományok
 6. hang-kép-szöveg viszonyok

Szegedi Irodalomelméleti Műhely

Szervező egység: Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

A kutatócsoport vezetője: Török Ervin (et51@yahoo.com)

A kutatócsoport honlapja: http://vizkult.hu/kutatas/szegedi-irodalomelmeleti-muhely-szim

A kutatócsoport tevékenysége:

A SZIM célja elsősorban az intermedialitás, a vizualitás, és a narráció fogalmainak irodalom- és filmelméleti, valamint műfajtörténeti körüljárása. Mivel a kurrens elméleti diskurzusokban az intermedialitás tárgyalásakor fontos szerepet kapnak a társadalmi és kulturális diskurzusok különböző gender, test-, és szubjektumelméleti problémái, a SZIM nagy hangsúlyt helyez az ún. poszthumán diskurzusok vizsgálatára.
Továbbá a SZIM kitér a populáris kultúra irodalmi és filmes műfajainak (pl. cyberpunk, krimi és bűnügyi történetek, ponyvairodalom) tanulmányozására.

Kutatási témák:

 • intermedialitás
 • vizuális narráció
 • irodalmi narráció
 • poszthumán elméletek
 • test- és szubjektumelméletek
 • populáris kultúra

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)