A Filozófia Doktori Iskola felvételi követelményei és rendje

  

A PhD képzés felvételi rendjére vonatkozó általános felhívást és információkat lásd:

 

http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli

 

http://www.u-szeged.hu/oktatas/doktori-intezet/felveteli-4-eves-doktori?objectParentFolderId=13253

 

A jelentkezés az ETR-Modulo rendszerén keresztül történik. A Filozófia Doktori Iskola kéri a felvételizőket, hogy a mellékleteket papíron is juttassák el a Doktori Intézethez.

 

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezők az SZTE Doktori Szabályzatában előírt dokumentumokhoz (leckekönyv másolat, önéletrajz, publikációs jegyzék, stb.) egy kutatási tervezetet is mellékeljenek. A kutatási tervezet (2-3 oldal terjedelemben) ismerteti

 

1. a kutatás közelebbi témáját (cím tervezettel), problémafelvetését, bemutatja, hogy az adott témára vonatkozó eddigi kutatások fényében milyen eltérő vagy új irányokra vonatkozik a kutatás,

2. ismerteti a kutatásnak a tervezett disszertáció előrelátható tartalmának megfelelő tervezetét (tartalomjegyzék vázlatot),

3. tartalmaz egy reprezentatív (idegen nyelvű szakirodalmat is bőségesen felsoroló, ha ez releváns) bibliográfiát a kutatandó témára vonatkozóan,

4. megjelöli az ODT honlapján a témavezetők által közzétett témakiírások közül azt, amelyikre jelentkezik, és

5. az alprogramot, amelynek keretében tanulmányait folytatni kívánja.

 

A kutatási tervezet a későbbiekben nem kötelezi a jelöltet annak pontos követésére vagy kidolgozására, csupán orientációul szolgál a jelentkező előzetes felkészültségének és a kutatás illetve a tervezett disszertáció plauzibilitásának megítéléséhez.

 

A felvételi jelentkezéshez mellékelendő kutatási tervezet nélkül a Doktori Iskola hiányosnak tekinti a benyújtott dokumentumokat!

 

A Doktori Iskola az ODT honlapján teszi közzé azokat a kutatási témákat, amelyekben a Doktori Iskola tagjai témavezetést vállalnak. Doktori képzésre jelentkezni az általános szabályzás értelmében csak a témavezetők által meghirdetett kutatási témákra lehet. A témavezetők azonban vállalhatnak témavezetést a közzétett kutatási témákhoz kapcsolódó témakörökből is.

 

A kapcsolódó témakörök tisztázása, pontosítása illetve meghirdetése érdekében az ilyen (nem meghirdetett) témák iránt érdeklődő jelentkezőknek ajánlatos a felvételi előtt megkeresniük a lehetséges témavezetőt.

 

 

A Filozófia Doktori Iskola általános felvételi kritériumai

 

A Filozófia Doktori Iskola felvételi eljárása azokat a paramétereket veszi alapul, amelyek az Egyetem Doktori Szabályzatában kerültek rögzítésre (IV. 17-27). A felvételin elérhető pontszámokba a felvételi elbeszélgetés értékelésén kívül beszámít a diploma átlag, a felvételihez kötelezően előírt nyelvvizsgákon felüli nyelvvizsgák, OTDK helyezés, meglévő publikációk, egyéb releváns végzettség vagy képzés és szakmai tevékenység (konferencia-részvétel vagy -szervezés, folyóirat szerkesztés, szakmai szervezetekben viselt tisztség vagy munka, stb.).

 

A Filozófia Doktori Iskola elsősorban a filozófia mint diszciplína kutatói utánpótlását kívánja biztosítani, ezért a jelentkezők szakmai kiválasztása során kiemelt szempontot jelent a kutatói rátermettség, az önálló, problémamegoldó, reflexív és kritikai gondolkodás megléte, a kreativitás, valamint elkötelezettség a tudományos kutatás iránt. A Filozófia Doktori Iskola olyan jelöltek jelentkezésére számít, akik nagy munkabírással, kellő előképzettséggel, nyelvismerettel és kiemelkedő szellemi képességekkel rendelkeznek.

 

Tekintettel arra, hogy a filozófia nem csak egy diszciplína a többi között, hanem olyan terület, mely gyakorlatilag valamennyi más diszciplínával kapcsolatban áll, a Filozófia Doktori Iskola nyitott olyan tudós-aspiránsok felvétele iránt, akik más tudományterületen szereztek MA diplomát, ill. előzetes tudományos képzettséget – feltéve, hogy ez párosul a filozófiának a Doktori Iskola kutatási területei iránti érdeklődéssel. A szükséges szakmai tudás biztosítása érdekében – és a választott kutatási iránytól függően – a Doktori Iskola filozófia szakos (MA) diplomával nem rendelkezőknek (beleértve a minor szakos diplomát is) az első három félév során maximum három különbözeti vizsga abszolválását írja elő. Egyes esetekben – és személyre szabottan – előírhatja a filozófia területéről kiegészítő kurzusok felvételét is.

 

A felvételi eljárás ugyanakkor formai tekintetben egységes: valamennyi jelölttel szemben a tudományos kutatás iránti elkötelezettség, a szakmai kiválóság és rátermettség, valamint a kutatói munkára való alkalmasság kritériumait tartja szem előtt. A formai követelmények egységes jellege másfelől nem zárja ki, hogy minden jelentkező esetében az illető személyes érdeklődési körét, szakmai indíttatását is figyelembe vegyük. A felvételi eljárás során mérlegelni kívánjuk, hogy a már meglévő előzetes tudás, szakmai és nyelvismeret, stb. elegendő-e a tanulmányok sikeres megkezdéséhez illetve a disszertáció elkészítéséhez.

 

A Filozófia Doktori Iskola követelménye a nyelvtudás tekintetében

 

A felvételizőnek a felvételi jelentkezéskor legalább középfokú (C típusú, írásbeli + szóbeli) állami nyelvvizsgával – vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal – kell rendelkeznie valamelyik világnyelvből (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz). Ókori témák esetében középfokú ógörög vagy latin nyelvtudás is elfogadható.

 

 

A Filozófia Doktori Iskola felvételi rendje

 

A felvételi eljárás az alábbi négy lépésben zajlik:

 

1. A jelentkezők által az SZTE Doktori Szabályzatában előírt benyújtandó dokumentumok (leckekönyv másolat, nyelvvizsga bizonyítvány, önéletrajz, publikációs jegyzék, stb.) és a kutatási tervezet értékelése. Ebbe a munkába bekapcsolódnak a Doktori Iskola megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai.

 

2. Felvételi elbeszélgetés. A mindenkori jelentkezők képzettségbeli összetételétől függően a Doktori Iskola Tanácsa felvételi munkabizottságot nevez ki a beszélgetések lebonyolítására. A beszélgetés a jelentkezők szakmai rátermettségét, előképzettségét, kutatói alkalmasságát, tudományos elkötelezettségét, valamint kutatási tervezetük plauzibilitását méri fel. Ugyanakkor sor kerül az előzetes tárgyi tudás hozzávetőleges felmérésére is, főleg abból a célból (amennyiben releváns), hogy meghatározzuk az abszolválandó különbözeti vizsgák számát és az esetleges kiegészítő stúdiumokat az egyes területeken fennálló felkészültségbeli hiányosságok kiegyenlítésére.

 

3. Az előzetesen benyújtott dokumentumok és a felvételi beszélgetés alapján a felvételi bizottság kialakítja a jelentkezők rangsorát, beleértve az ösztöndíjas helyek elosztását is.

 

4. A Doktori Iskola Tanácsa a rangsort továbbítja a TDT-hez, mely dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, valamint az ösztöndíjas helyek elosztásáról.

 

Egyéb, a jelentkezés technikai kérdéseivel nem kapcsolatos információkra vonatkozóan kérjük jelentkezzenek a Doktori Iskola titkáránál, dr. Mogyoródi Emesénél: mse@philo.u-szeged.hu