A Filozófia Doktori Iskola felvételi követelményei és rendje

  

A PhD képzés felvételi rendjére vonatkozó általános felhívást és információkat lásd:

 

http://www.u-szeged.hu/dokint/felveteli

 

http://www.u-szeged.hu/oktatas/doktori-intezet/felveteli-4-eves-doktori?objectParentFolderId=13253

 

A jelentkezés az ETR-Modulo rendszerén keresztül történik. A Filozófia Doktori Iskola kéri a felvételizőket, hogy a mellékleteket papíron is juttassák el a Doktori Intézethez.

 

Kérjük továbbá, hogy az a felvételihez melléklendő, általánosan kötelező dokumentumokon felül minden jelentkező mellékeljen egy kutatási tervezetet (2-3 oldal terjedelemben), melyben ismerteti tervezett kutatásai

 

  1. témáját, irányát, a legfőbb tárgyalandó kérdéseket, a tárgykörben végzett előzetes kutatásait illetve szakirodalmi olvasmányait (esetleg OTDK dolgozat, publikációk, egyéb szakmai tevékenységek alapján is),
  2. felsorolja a kutatásban felhasználandó mértékadó szakirodalmat,
  3. megjelöli, hogy a Doktori Iskola melyik alprogramjának képzésében kíván résztvenni,
  4. lehetőség szerint megjelöli, az iskola oktatói közül kinek a témavezetésével szeretné disszertációját elkészíteni.

A kutatási tervezet a későbbiek során nem kötelezi a jelöltet annak pontos követésére, csupán orientációul szolgál a felvételiző felkészültségének megítélésében.

 

Kutatási tématervezet nélkül a Doktori Iskola hiányosnak tekinti a felvételihez benyújtott dokumentumokat!

 

 

A Filozófia Doktori Iskola általános felvételi kritériumai

 

A Doktori Iskola elsősorban a filozófia mint diszciplína kutatói utánpótlását kívánja biztosítani, ezért a jelentkezők szakmai kiválasztása során kiemelt szempontot jelent a kutatói rátermettség, az önálló, problémamegoldó, reflexív és kritikai gondolkodás megléte, a kreativitás megléte, valamint odaadás és elkötelezettség a tudományos kutatás iránt. A Filozófia Doktori Iskola olyan jelöltek jelentkezésére számít, akik nagy munkabírással, kellő nyelvismerettel és kiemelkedő szellemi képességekkel rendelkeznek.

 

Tekintettel arra, hogy a filozófia nem csak egy diszciplína a többi között, hanem olyan terület, mely gyakorlatilag valamennyi más diszciplínával kapcsolatban áll, a Filozófia Doktori Iskola nyitott olyan tudós-aspiránsok felvétele iránt, akik más tudományterületen (pl. természet- vagy orvostudományok) szereztek diplomát, ill. előzetes tudományos képzettséget – feltéve, hogy ez párosul a filozófiának a Doktori Iskola programjában lefektetett kutatási területei iránti érdeklődéssel. A szükséges szakmai tudás biztosítása érdekében – és a választott kutatási iránytól függően – a Doktori Iskola egyes esetekben – és személyre szabottan – előírhatja a filozófia területéről kiegészítő kurzusok felvételét is. Filozófia vagy esztétika szakot nem végzettek esetében az első három félév során három különbözeti vizsgát kell abszolválni, melynek tárgya – a disszertáció témájához kapcsolódóan, egyénre szabott módon – filozófiatörténeti.

A felvételi eljárás ugyanakkor formai tekintetben egységes: valamennyi jelölttel szemben a tudományos kutatás iránti elkötelezettség, a szakmai kiválóság és rátermettség, valamint a kutatói munkára való alkalmasság kritériumait tartja szem előtt. A formai követelmények egységes jellege a másik oldalon nem zárja ki azt, hogy minden egyes jelentkező esetében az illető személyes érdeklődési körét, szakmai indíttatását is figyelembe vegyük. A felvételi eljárás során mérlegelni kívánjuk azt, hogy a már meglevő előzetes tudás, szakmai és nyelvismeret stb. elegendő-e a tanulmányok sikeres megkezdéséhez és elvégzéséhez.

 

 

 

A Filozófia Doktori Iskola felvételi rendje

 

A felvételi eljárás az alábbi négy lépésben megy végbe:

1. A jelentkezők által benyújtott anyagok (leckekönyv másolat, publikációs jegyzék, a megjelent tanulmányok különlenyomata, OTDK dolgozat, kutatási tervezet) értékelése. Ebbe a munkába bekapcsolódnak a Doktori Iskola megfelelő szakértelemmel rendelkező tagjai; részvételük a jelentkezők előzetes tanulmányainak a függvénye.

2. Felvételi elbeszélgetés. A mindenkori jelentkezők képzettségbeli összetételétől függően a Doktori Iskola Tanácsa felvételi munkabizottságot nevez ki a beszélgetések lebonyolítására.

3. Az előzetesen benyújtott dokumentumok és a felvételi beszélgetés tapasztalatai alapján a felvételi bizottság kialakítja a jelentkezők rangsorát.

4. A Doktori Iskola Tanácsa az összes rendelkezésre álló információ birtokában dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, valamint az elért pontszámok alapján a jelentkezők között sorrendet állít fel, és ennek alapján dönt az ösztöndíjas helyek elosztásáról.

 

 

Egyéb, a jelentkezés technikai kérdéseivel nem kapcsolatos információkra vonatkozóan kérjük jelentkezzenek a Doktori Iskola titkáránál, dr. Mogyoródi Emesénél: mse@philo.u-szeged.hu