A köznevelésben hasznosítható jó gyakorlatok az újmédia és a mozgókép oktatásához30 órás pedagógus-továbbképzés

2017. október 27-28. és november 10-11.

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi KarA továbbképzési program címe:

A köznevelésben hasznosítható jó gyakorlatok az újmédia és a mozgókép oktatásához


A tanfolyam ára:

40 000 Forint/fő


Időpontja:

Első hétvége: 2017. október 27. délután, október 28. délelőtt;

Második hétvége: november 10. délután, november 11. délelőtt

- összesen 30 óra

A tanfolyam minimum 8 fő esetén indul.


Helyszíne:

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, IX-es terem.


A kurzusokat tartják:

A Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék oktatói:


Füzi Izabella, Erdélyi Eszter – Mozgóképi szövegértés

Hódosy Annamária - A társadalmi nemek elmélete

Milián Orsolya - A participatív média jelenségeinek vizsgálata

Tóth Zoltán János, Török Ervin - Reklám, propaganda és etika

Sághy Miklós – Digitális kultúra és új moziA képzés részletes leírása:


Rubiks_CubeA továbbképzés célja az új mediális közlésformák ismeretének gazdagítása és értő használatának fejlesztése. A képzésben külön hangsúlyt kívánunk fektetni a mozgóképi szövegértés fejlesztésre, a digitális eljárások filmes megjelenéseinek elemzésére, amivel a célunk az, hogy a tanároknak naprakész tudást adjunk a (z generációs) diákjaik által fogyasztott mozgóképi tartalmak leírásához és analizálásához. A képzés másik fontos fókusza az új közösségi médiumok és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi gyakorlatok elemzése, azaz a diákok mindennapjait alapvetően maghatározó kommunikációs formák szakszerű jellemzése és leírása. Ezen belül a reklám és a propaganda működésmódjának tárgyalása és analízise kiemelt jelentőséggel bír.

A képzés alapvető célja olyan tanári kompetenciák és készségek fejlesztése, melyek a nem mozgóképkultúra és médiaismereti tanárok számára is hasznosak lehetnek, mégpedig oly módon, hogy szakjuk témaköreinek sokoldalúbb és kreatívabb multimediális bemutatását segítik elő. A képzés szükségességét abban látjuk, hogy a gyorsan változó médiakörnyezet folyamatos adaptálódást és ebből fakadó naprakészséget igényel a közoktatásban dolgozó tanároktól. A legújabb mozgóképi és kommunikációs technológiák teoretikus és gyakorlatorientált elemzése nagyban segítheti a tanárokat abban, hogy megismerve ezeket az eljárásokat egyfelől kritikus szemléletet alakítsanak ki diákjaikban és tudatosabb médiahasználókká és fogyasztókká tegyék őket, másfelől pedig oktatási munkájuk során meggyőzőbb és nagyobb tanulói aktivitást kiváltó szemléltető eljárásokat sajátítsanak el.

A képzés részben elméleti, részben gyakorlati jellegű. Egyfelől a gyakorló mozgóképkultúra és médiaismereti tanároknak kívánunk tárgyuk oktatásához új szempontokkal hozzájárulni, másfelől pedig az egyéb szaktanárok demonstrációs és prezentációs eszköztárát kívánjuk fejleszteni főképpen mozgóképi, vizuális tartalmakkal.

A képzés 30 órából áll, ebből 16 óra elméleti, 14 óra gyakorlati foglalkozás, melyek az alábbi 6 témakörökbe tagolódnak:


- Mozgóképi szövegértés (6 óra)

- A participatív média jelenségeinek vizsgálata (4 óra)

- A társadalmi nemek (4 óra)

- Digitális kultúra és új mozi (6 óra)

- Reklám, propaganda és etika (7 óra)

- Összegzés: támogató gyakorlatok a portfóliók elkészítéséhez (2 óra)


Az ellenőrzés módja: 3 egységből álló portfólió készítése. A portfólióban a dokumentumokkal és az azokhoz csatolt reflexióval a résztvevőnek igazolnia kell, hogy képes a képzésen elsajátított ismereteket, készségeket a gyakorlatban alkalmazni. Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 14. nap.

A portfólió értékelési szempontjai:

- Világosság

- Gondolati mélység

- Koherencia

- Változatosság

- Forma


A tanúsítvány kiadásának feltételei: V/2 Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

- Minimumrészvétel az órák 90 százalékán.

- Minimum 8 pont megszerzése a portfólió értékelésénél.