Anglisztika MA

Tájékoztató füzet 2018


angliszt


Képzési forma, tagozat: teljes idejű nappali, valamint levelező tagozat


Képzési idő: 4 félév


Képzés célja: Az anglisztika mesterszakon főképpen az interdiszciplináris kultúratudományokra, a társadalmi nemek kritikai tanulmányozására és az alkalmazott nyelvészet tudományos és gyakorlati vívmányaira koncentrálva mélyítjük el a hallgatók tudását. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország, az Egyesült Államok és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit.


A szakképzettség megnevezése: okleveles anglisztika mesterszakos bölcsész (MA in English)


Szakirányok rövid leírása:

1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány

2. Angol alkalmazott nyelvészet

3. Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban


A képzés szerkezete: összesen 120 kredit


1. Alapozó törzstárgyak 1-5: (20 kredit) Irodalom- és kultúraelméletek - történeti megközelítések, A brit és az amerikai irodalom és kultúra elméletei, Az angol nyelvészet megközelítései, Társadalmi nyelvhasználat, Kutatási módszerek az információs társadalomban.

2. Szakmai törzstárgyak 6-8: (15 kredit) Angol nyelvtan: szisztemikus – funkcionális megközelítés, A kultúra multimedialitása, A társadalmi nem elméletei: Kulturális – történeti megközelítésben

3. Differenciált szakmai ismeretek 9-18: (50 kredit) Ebben a modulban a szakirányokban kidolgozott specializálódásnak megfelelően vesznek fel előadásokat és szemináriumokat a hallgatók. Emellett mindhárom szakirányon belül kötelező két kurzus: Advanced Research Methods, Thesis Writing Seminar.


A szakirányok jellegét az alábbi főelőadások szemléltetik:


1. Angol kultúra és társadalom: interdiszciplináris kultúratudomány

Reneszánsz dráma és a látványosság társadalmi gyakorlatai

A hosszú 18. század

A nemzeti kultúra és identitás megteremtése/ A posztmodernizmus – a modernizmus felülvizsgálatával

A populáris kultúra kialakulása


2. Angol alkalmazott nyelvészet

A beszélt nyelv kutatása: amerikai és brit angol

Szociopragmatika

Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe

Szociolingvisztika

A diszkurzus interdiszciplináris elmélete


3. Angol kultúra és társadalom: A társadalmi nem az angol nyelvű irodalmakban és kultúrákban

Bevezetés a társadalmi nem tanulmányokba

A társadalmi nemek, fajok, osztályok elméletei

A női test és a szubjektivitás

Feminista irodalomelmélet és kritika

Az angol nyelvű női irodalmak története


4. Szabadon választható tantárgy 19-21: (15 kredit): Ebből 1 kurzus (5 kredit) a szakirányban a témavezető által jóváhagyott, szakdolgozathoz kapcsolódó kurzus, kettő (10 kredit) pedig a hallgató által szabadon választott kurzus az SZTE bármely mesterképzési programjából

5. A képzés a témavezetővel folytatott konzultációs folyamatban megírt szakdolgozat leadásával (20 kredit) és záróvizsgával végződik.


Továbbtanulási lehetőségek:

Az anglisztika mesterképzés keretében elvárás, és a szakdolgozati cselekmény elengedhetetlen része az önálló kutatómunka, és az ehhez szükséges elmélyüléshez biztosítanak keretet a szakirányok speciális területeket tárgyaló kurzusai. Szakirányainkat úgy dolgoztuk ki, hogy tanulmányoztuk és figyelembe vettük a hazai és a külföldi akkreditált doktori programok bemeneti követelményrendszerét és képzési struktúráját, legjobb végzős hallgatóink tehát képessé válnak arra, hogy tanulmányaikat a hazai vagy a nemzetközi tudományos közéletben szerepet vállalva, doktori képzésben folytassák. A szakirányok kidolgozásában segítségünkre voltak oktatási – tantervfejlesztési – értékelési tapasztalataink, melyeket ezidáig felhalmoztunk azokban a specializációkban (A kulturális reprezentációk szemiotikája, Alkalmazott nyelvészet, A társadalmi nem a nyelvben és az irodalomban), amelyek jelenleg is működnek tanszékünkön. Meggyőződésünk, hogy a mesterképzési programunkban kidolgozott három szakirány biztosítja a lehetőséget hallgatóinkat arra, hogy a későbbiekben a kutatás és a doktori képzés területein egyaránt helyt álljanak.


Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

Az anglisztika mesterképzési programot elvégző diplomások képessé válnak arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket.


Elérhetőségek (tanszéki honlap, e-mail):

Tanszéki honlap:

http://www.szeged-english.hu

Tanszéki e-mail cím: ieas@lit.u-szeged.hu, akiss@lit.u-szeged.hu

Tanszék címe: Szegedi Tudományegyetem, BTK, Angol-Amerikai Intézet, Angol Tanszék, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

„Végül is, mesélte O., mint mindig, ha orosz téma merült fel, (…) az orosz mesék végtelen répája, az orosz mítosz centrális metaforája, illetve hát Tolsztoj és Gogol végtelenjének ügyében is ruszista barátnőjéhez, Szőke Katalinhoz fordult” (Tolnai Ottó: A répa. Nádler-képek mentén)