Újlatin nyelvek és kultúrák (francia/olasz/spanyol szakirány)

Képzési forma, tagozat:
Alapképzés nappali tagozat, levelező tagozat

Képzési idő (A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő)

  • a félévek száma: 6 félév
  • az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit
  • az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: minimum 1500 óra (levelező tagozaton minimum 600 óra)


Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Újlatin nyelvek és kultúrák, francia / olasz / spanyol alapszakos bölcsész

Főbb tárgyak

Közös stúdiumok a képzési területen (bölcsészettudomány) belül

Filozófiatörténet

Könyvtár- és informatikai alapismeretek

Társadalomismeret


Közös stúdiumok a képzési ágon (modern filológia) belül

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés az irodalomtudományba


Közös stúdiumok a szakon belül (Bevezetés a romanisztikai tanulmányokba)

Bevezetés a romanisztikai nyelvészeti tanulmányokba

Bevezetés a romanisztikai irodalmi tanulmányokba

Latin nyelv


Francia szakirányi alapképzés

Alapozó modul: Nyelvfejlesztés, Leíró nyelvtan, Országismeret, Az irodalmi szöveg, Nyelvi alapvizsga

Szakmai törzsmodul: Földrajzi, történelmi, művészeti alapismeretek, Irodalmi szöveg, stilisztika, irodalomtörténet, Nyelvfejlesztés, Nyelvészet, Szakdolgozat, Záróvizsga


Olasz szakirányi alapképzés

Olasz nyelvfejlesztés, Fogalmazási gyakorlat, Nyelvtani gyakorlat, Országismeret 1. (kultúrföldrajz)*,

Országismeret 2. (történelem)*, Művészettörténet*, Stilisztika-verstan, Irodalmi szövegolvasás, Nyelvi alapvizsga

Törzs- és szakképzés: Nyelvfejlesztés, Szociolingvisztika, Leíró nyelvtan 1., Leíró nyelvészeti gyakorlatok 1., Országismeret 3. (olasz-magyar kapcsolatok), Az olasz irodalom története I. (XIII.sz.)*, Az olasz irodalom története II. (XIV.sz.)*, Nyelvfejlesztés 6.*, Leíró nyelvtan 2., Leíró nyelvészeti gyakorlatok 2., Olasz civilizációtörténet*, Az olasz irodalom története III. (XV.sz.)*, Az olasz irodalom története IV. (XVI.sz.)*, Fordítási technikák*, Szaknyelv*, Művelődéstörténet (zene, film)*, Az olasz irodalom története V. (XVII.sz.)*, Az olasz irodalom története VI. (XVIII.sz.)*, Az olasz irodalom története VII. (XIX.sz.)*, Az olasz irodalom története VIII. (XX.sz.)*, Portfóliós szakdolgozat, Záróvizsga


A spanyol szakirány

Spanyol nyelvfejlesztés I., Gyakorlati spanyol nyelvtan, Spanyol nyelvi alapvizsga, Civilizáció, Spanyol nyelvfejlesztés II., A mai spanyol nyelv, Spanyol nyelvű irodalmak, A hispán világ története, A mai hispán világ, Szakdolgozat, A spanyol szakirány záróvizsgája, Katalán nyelv és irodalom, A mai hispán világ (Katalónia)


Szakirányok és specializációk: francia / olasz / spanyol

A francia szakirányt választó hallgatóknak a szakirányi alapképzésen túl négyféle, egyenként 50 kredites specializáció-csomagot kínálunk: Francia fordítói, Francia lexikográfiai és könyvkiadói, Francia nyelvű európai uniós ismeretek, valamint Művészetfilozófia és vizualitás című specializációt.

Az olasz szakirányon belüli részterületi specializációk: Európai uniós és szaknyelvi ismeretek, Olasz tanárképzés alapozása nyelvpedagógiai és nyelvészeti programcsomag, Olasz filológia: nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti programcsomag

A spanyol szakirányon belüli specializációk: Katalán specializáció


Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

A mesterszak általános célkitűzései a romanisztika területén

Az alapszakra épülő francia / olasz / spanyol mesterszakok célja 1. a romanisztika és szakirányai tudományának átfogó ismeretével rendelkező, 2. a romanisztika szakma szakirányain keresztül megnyilvánuló gyakorlati követelményeinek teljesítésére képes, 3. a hallgatók érdeklődésének megfelelően választott szakirány(ok)ban speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése. Ezzel összhangban a mesterszakok a romanisztika területén az elméleti képzésre, a korszerű alaptudományi ismeretek közvetítésére fordítanak majd kitüntetett figyelmet. A képzés keretében megfelelő arányban és magas szinten biztosítottak a szakma gyakorlati tudásanyagának alapjai, a szakmai készségek kimunkálásának és a hivatástudat kiépítésének személyi és infrastrukturális feltételei is. A mesterszakok felkészítenek az adott tudományterületi szakirányokat tekintve a doktori képzésre való belépésre is. Általános célkitűzésként a mesterképzésben tehát széleskörű gyakorlati és tudományos felkészítés történik egy specializáció (pl. bölcsész, fordító-terminológus, tanár…) hangsúlyozásával és annak a diplomában való megjelölésével.


Francia szakirány

Az SZTE BTK Francia Tanszéke a romanisztika szak francia szakiránnyal BA alapképzését úgy alakította ki, hogy különböző mesterképzésekre adjon lehetőséget. MA képzésünk a bolognai térségen belül, valamint Magyarországon a francia nyelvi és kulturális referens BA-val rendelkező hallgatók számára az MA képzés teljesítésével a francia nyelv és irodalom képzettség igen magas szintre emelését lehetővé tegye. Ezáltal a munkahely szerzésében is segíthet, miközben követelményt jelent posztgraduális tanulmányokhoz, így a doktori tanulmányokhoz is.

A képzés általános jellemzői:

A mesterképzés a BA-képzés ismereteire építve alkalmazott francia nyelvészeti, modern és kortárs irodalmi, illetve irodalomelméleti, valamint magas szintű civilizációtörténeti ismeretek megszerzését teszi lehetővé. Az MA szintet választó hallgatók a kötelező krediteken kívül kötelezően választható jelleggel speciális kollégiumokat is hallgatnak francia nyelvészetből, irodalomból, civilizációtörténetből és kortárs francia filozófiai és irodalomelméleti ismeretekből.

Az MA képzés a fentieken kívül lehetőséget ad a hallgatóknak francia nyelvű ismereteik tökéletesítésére, amely az egyes tudományterületek művelésének, illetve a diploma megszerzésének elengedhetetlen feltétele.

A francia nyelv és irodalom szakos tanárképzést választó hallgatók számára az MA félévei során a szakmódszertan, illetve a tanárképző tárgyak elsajátítása is kötelező. Ennek szakdidaktikai feladatait a képzésért felelős tanszék látja el.

MA képzések:

  • francia nyelv, irodalom és kultúra bölcsész mesterszak,
  • franciatanár mesterszak


Olasz szakirány

Az alapszakra épülő olasz mesterszakok célja 1. az olasz szakirány tudományának átfogó ismeretével rendelkező, 2. az olasz szakirányon keresztül megnyilvánuló gyakorlati követelmények teljesítésére képes, 3. speciális jártassággal és felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése. Ezzel összhangban a felsőfokú mesterszak az olasz szakirány területén az elméleti képzésre, a korszerű alaptudományi ismeretek közvetítésére fordítanak majd kitüntetett figyelmet. A képzés keretében megfelelő arányban és magas szinten biztosítottak a szakma gyakorlati tudásanyagának alapjai, a szakmai készségek kimunkálásának és a hivatástudat kiépítésének személyi és infrastrukturális feltételei is. Az olasz mesterszak felkészít a doktori képzésre való belépésre is. Általános célkitűzésként a mesterképzésben tehát széleskörű gyakorlati és tudományos felkészítés történik egy specializáció (pl. bölcsész, fordító-terminológus, tanár…) hangsúlyozásával és annak a diplomában való megjelölésével.

MA képzések:

  • olasz nyelv, irodalom és kultúra bölcsész mesterszak (olasz filológia szakirány)
  • olasztanár mesterszak


Spanyol szakirány

A spanyol szakirány a mesterképzés keretében a spanyol szakos bölcsész és spanyol nyelv és irodalom szakos tanár képzést tervez. A katalán minor szak továbbfejlesztésének lehetőségét az ELTE-n tervezett BA illetve iberisztika MA szakja jelentheti, illetve más tanszékekkel együtt egy romanisztika MA szak lehetősége is körvonalazódik.. A minor szak a történészképzésen belül a hispán világra specializálódó szakos hallgatókkal számol a Hispanisztika Tanszék, ezért ahogy eddig is tette, részt vállal a történész oktatásból is. A tervezett hispanisztika minor blokk továbbfejlesztése a hallgatók számára a spanyol BA szakon lehetséges.

MA képzések:

  • spanyol nyelv, irodalom és kultúra bölcsész mesterszak (spanyol irodalom és művelődéstörténet szakirány)
  • spanyoltanár mesterszakElhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Romanisztika szak a francia, az olasz, a portugál, a spanyol, a román valamint a katalán nyelv, irodalom és kultúrtörténet oktatásával a latinból kisarjadó újlatin nyelvcsalád kultúrájába enged bepillantani. E nyelveket beszélő közösség a világ egyik legnagyobb lélekszámú rokon népességét alkotja. A spanyol és a portugál a világ első öt legbeszéltebb nyelve közé tartozik, a francia számos európai szervezet hivatalos nyelve. Franciaország 70, Olaszország 60, Spanyolország 40 és Portugália 10 milliós európai népességéhez hozzászámíthatjuk még a közel 400 milliós spanyol nyelvű latin-amerikai lakosságot, Brazília 180-200 millió portugál nyelvű népességét, az afrikai portugál nyelvű és frankofón országok 20-25 milliós lakosságát. Ezek az országok azonban nemcsak népességszámukat tekintve jelentenek komoly súlyt a világban, de kulturális, gazdasági és politikai értelemben is komoly erőt képviselnek. Ennek alapján könnyen belátható, hogy nemcsak az európai kommunikáció, a hazánkba látogató turistákkal való kapcsolattartás érdekében elengedhetetlen, hogy az egyetemi BA-képzés keretében a Romanisztika szak által összefogott nyelveket jól beszélő, kultúrájukat és irodalmukat biztosan ismerő szakembereket neveljünk, hanem képzésünknek áttételesen komoly kulturális és gazdasági vetülete is van. Néhány példa a romanisztika alapszakon nyelvi és kulturális referensként alapfokozatot szerző diplomások munkaerő-piaci lehetőségeire, különös tekintettel a hazánk EU-tagsága által kiváltott nyelvi kihívásokra a szakfordítás, a tolmácsolás, a kereskedelmi levelezés, a külföldi partnerekkel is foglalkozó ügyintézés területeiről: külföldi és vegyes vállalatok, könyvkiadás, tömegkommunikációs eszközök, minisztériumok, külügyi és kulturális kapcsolatok, önkormányzatok, közhivatalok, idegenforgalom stb.

Francia szakirány: Az országos igény prognosztizálására a bölcsészhallgatókról készített felmérés ad lehetőséget (Fábri György, 2004. október), amely szerint a bölcsész-diploma vonzóereje az elmúlt években nem csökkent, a bölcsészeket továbbra is az intellektuális szolgáltató ágazat meghatározó szereplőjének tekintik. A regionális igény ugyanakkor a dél-magyarországi körzetben köztudottan magasabb, mint az országos átlag, mivel itt a francia vállalatok szerepe az átlagosnál jóval jelentősebb. Az igényeknek megfelelően alakítottuk ki a képzési szak tervezetét az ország egyetemein működő francia szakokkal együttműködve és a helyi igényeket is figyelembe véve.

Olasz szakirány: Az olasz az emberiség történetének egyik legnagyobb kultúrája, a világon található valamennyi kulturális-művészeti emlékeknek mintegy kétharmada Itáliában található. A magyar nép számára a honfoglalástól kezdődően kiemelkedő szerepet játszott és játszik Olaszország. Az egyetlen olyan jelentős közeli hatalom, amellyel hazánknak nem volt súlyos politikai és katonai konfliktusa Magyarország területén. A hagyományosan baráti viszony tükröződik a két ország közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok intenzitásában is. Kiemelkedő szerepet kap ebből a szempontból Szeged, amit jól mutat az a tény is, hogy a budapesti olasz kultúrintézeten kívül csak itt nyílt olasz kulturális központ és konzulátus. Magas színvonalú olasz oktatás folyik a helyi és a környékbeli általános- és középiskolákban, az innen érkező diákok folyamatos, biztos utánpótlást jelentenek az egyetem olasz tanszéke számára. A beiskolázási kör azonban ettől jóval messzebbre nyúlik, ami elsősorban az itt folyó képzés hagyományosan jó hírnevének köszönhető. A felnőtteknek szervezett nyelvi kurzusok is igen látogatottak. Az olasz nyelv és kultúra iránti fokozott érdeklődés több tanszékünkön végzett hallgató számára teremt munkalehetőséget, ami természetesen nemcsak a nyelvoktatást jelenti. Szeged - a maga gazdasági és kulturális téren mutatott önértékén túlmenően - jellemzően kereskedelmi közvetítő szerepet játszik Románia és Szerbia felé. Különösen megnőtt az utóbbi években az olasz gazdasági-kereskedelmi profilú cégek érdeklődése városunk iránt, ami ugyancsak igényli a megbízható, nyelvi és szaktudási kompetenciával rendelkező munkaerőt. Olasz tanszékünk ennek képzését vállalja magára.

Spanyol szakirány: A spanyol a kínai után a legnagyobb beszélt nyelv a világon, jelentősége növekvő, tanulásának dinamizmusa egész Közép-Kelet-Európában igen látványos. Hazánkban is igen nagy e nyelv iránt az érdeklődés, ezt azonban ma sem a közép- sem a felsőoktatás nem tudja kielégíteni. Gazdasági kapcsolataink is igen dinamikusan nőnek Spanyolországgal és néhány latin-amerikai országgal, ahogy a turizmus is. Kulturális kapcsolataink mindig is igen sokszínűek voltak, különösen az irodalom, a filmművészet és zene terén. Az alföldi régióban egyetemi spanyoloktatás másutt még nincs, ezért beiskolázási körzetünk a Dunától keletre eső egész régióra kiterjed, de több kéttannyelvű gimnázium tanárainak is segítünk a képzésben (Miskolc, Debrecen, Pécs, és most Szeged). A közoktatásban jelenleg a spanyol iránti igényt a középiskolák nem tudják kielégíteni, s ez érzékelhető feszültségnövekedéssel jár, miközben a vállalati szféra mellett az önkormányzatok és az állami intézmények, az idegenforgalom, a könyvkiadás is egyre több spanyol szakos értelmiségit igényel.


A Szegedre történő jelentkezés előnyei:

A bölcsészettudományi képzési terület ezen „BA” alapszakjainak szakmai feltételei adottak a BTK-n. A tanári szakképzettség megszerzéséhez biztosítani tudjuk a kétszakos kimenetet a mesterképzésből. Ehhez már az első három évben lehetséges a második mester szak előkészítése. Az itteni alapképzések további előnye, hogy lehetőség van egyetemen belül a mesterképzésre történő továbblépésre.


Részletes információk

SZTE BTK Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék - http://www.arts.u-szeged.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/francia-tanszek,
SZTE BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék - http://www.arts.u-szeged.hu/olasztanszek/legfrissebb?objectParentFolderId=18686,
SZTE BTK Hispanisztika Tanszék - http://www.hispanisztikaszeged.hu/