Reneszánsz francia irodalom előadás

Kurzuskód : RFR2I1112

Oktató: dr. Németh Jenő

Kurzustípus: előadás

Óraszám: 1

Kredit : 2

Teljesítés: kollokvium

 

Tematika

Mivel feltételezem, hogy a második éves hallgatók már hallottak egyet s mást a reneszánszról általában és különösképpen az olasz reneszánszról, az 1 féléves összesen 12-13 órából álló előadássorozat bevezetője a franciaországi reneszánsz sajátos (késői és kezdettől fogva manierizáló) jellegének bemutatását vállalja.

Az irodalmi tárgykörök egybeesnek a vizsgatételekkel, ami lehetővé teszi, hogy a hallgatók előzetes ismereteik, érdeklődésük alapján bizonyos kérdésekből önállóan (előadások látogatása nélkül is) felkészülhessenek a vizsgára, vagy egy-egy kérdésben elmélyülhessenek. A témakörök részben műfaji, részben kronológiai logikát követnek.

Az első két témakör az elbeszélés, novella, regény (fordítások: biblia, antik irodalom) kérdéskörét tárgyalja, ám ez kronológiailag nagyjából egybeesik a francia reneszánsz korai időszakával.

A kurzus középpontjában a (lírai) költészet áll, mivel ez magas szinten végigkíséri az egész XVI. századot a kezdetektől a manierizmuson át a barokkig. Így a 3. témakörtől a 8. témakörig három tömbben (3. és 4.) a Pléiade előtti, a Pléiade (5-7.) költészetét tekintjük át, végül a 8. témakör kapcsán az átmenetbe pillantunk bele.

A két utolsó (9.és 10.) témakör a politikai irodalmat és Montaigne késő reneszánsz filozófiai nézeteit részletezi, és stílusát mutatja be.

  1. Contes et/ou dialogues de Bonaventure des Périers les de Marguerite de Navarre
  2. Le roman du XVIe siècle: François Rablais
  3. Les Rhétoriqueurs et Clément Marot
  4. La poésie lyonnaise ou l’école lyonnaise
  5. La Pléiade: Joachim Du Bellay: La Déffence et illustration de la langoue françoise, et sa poésie
  6. La Pléiade: La poésie amoureuse de Pierre de Ronsard: Les Amours
  7. La Pléiade: La poésie engagée et philosophique de Pierre de Ronsard
  8. La poésie de la transition ou la poésie après la Pléiade
  9. La littérature politique: Etienne de la Boétie et Jean Bodin
  10. Michel Eyquem de Montaigne: Essais

 

Kötelező és ajánlott irodalom

Bármely 1960 után első kiadású irodalomtörténetből készülhetnek a hallgatók, csak pontosan hivatkozzanak rá a vizsgán.

Ajánlott irodalomtörténetek:

Kevésbé igényes: Marie-Luce Demonet-Launay: XVIe siècle (1540-1610), Bordas, Paris, 1988.

Igényesebb: Michel Bieaux, André Tournon Hélène Moreau: Histoire de la Littérature française du XVIIe siècle, Nathan, Paris, 1991

Olvasandó és tanulmányozandó szövegek:

Újfalusi Németh Jenő: Anthologie de la poésie françaíse du Moyen Age au Baroque, Szeged, JATEPress, 1998.

Maruerite de Navarre: Heptameron: (5 novella franciául) Több magyar nyelvű kiadás és válogatás található.

Navarrai Margit: Heptameron (ford. Antal László), Budapest, Magyar Helikon, 1969. (1970. 1981.)

Bonventure des Périers: Cymbalum mundi (bármilyen kiadásból franciául), illetve a kevés példányszám miatt magyar fordításban:

Bonaventure des Périer: Cymbalum mundi, Pompeji (folyóirat), Szeged, 1992/4, I. évf. p.94-110; 1993/1-2 .IV. évf. p. 164-187. (ford. Ujfalusi Németh Jenő) (SZTE könyvtár)

Rabelais: Pantagruel vagy Gargantua bármely kiadásban

Étienne de la Boétie: Discours de la servitude volontaire (bármely kiadásban franciául, illetve a magyar fordítás:

Étienne de la Boétie: Az önkéntes szolgaságról (ford. Ujfalusi Németh Jenő), Budapest, Helikon, 1990.

Jean Bodin: De la république (Találhatók a SZTE könyvtárában teljes, ill. válogatások franciául is)

Magyar válogatás: Jean Bodin Az Államról (ford. Máté Györgyi, Csűrös Klára, stb), Budapest, Gondolat, 1987.

Montaigne: Essais (bármely kiadásban). (4-5 francia esszét közösen dolgozunk fel.)