Tanári mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei

Angoltanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés


Az angoltanári felvételi vizsga angol nyelvtudást és angol nyelvtanári pályaalkalmasságot mérő szóbeli vizsgából áll.


Filozófiatanár és Etikatanár


Nappali tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés


A felvételi elbeszélgetésen nem történik tudás tételes számonkérése vagy ellenőrzése. Az elbeszélgetés célja a felvételizők általános műveltségének, szakmai kompetenciáinak, valamint motiváltságának felmérése. A beszélgetés alapját a felvételizők korábbi egyetemi vagy főiskolai képzése során megírt szakdolgozata képezi. Ezért kérjük, hogy a szakdolgozatok egy kinyomtatott példányát hozzák magukkal a felvételire


Franciatanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A jelölt motivációját, szóbeli kifejezőkészségét felmérő felvételi elbeszélgetés francia nyelven


Latintanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi beszélgetés

Szóbeli: latin nyelvi ismeretek, és társalgás nyelvi és kultúrtörténeti kérdésekről.


Magyartanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A szóbeli vizsga: a magyar és a világirodalomban, valamint a nyelvészetben való jártasságra, olvasottságra, kreatív gondolkodásra figyelő beszélgetés.


Mozgóképkultúra és médiaismeret tanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés

A kommunikáció- és médiatudomány, valamit a filmelmélet és filmtörténet alapvető ismereteinek számonkérése.


A felvételi vizsgára való felkészülést segítő olvasmányok:

  1. Jostein Gripsrud: Médiakultúra, médiatársadalom. Új Mandátum K. Bp. 2007.
  2. Roger Silverstone: Miért van szükség a média tanulmányozására? Akadémiai K. 2008.
  3. Bazin, André: Mi a film? Szerk. Zalán Vince. Budapest, Osiris, 2002.
  4. Thompson, Kristin - Bordwell, David: Filmtörténet. Budapest, Palatinus, 2007.
  5. Bordwell, David: Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Némettanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A jelentkező a vizsgára hozza magával szakdolgozatát, valamint – amennyiben rendelkezik vele – az általa legjobbnak ítélt szemináriumi dolgozatát.


A szóbeli követelmények rövid leírása: Az ideális jelentkező képes német nyelven magas szinten kommunikálni általános és a BA képzés anyagát alkotó szakmai témakörökben egyaránt.


Olasztanár


Nappali és levelező tagozat

Írásbeli felvételi vizsga nincs, a jelölttől a szóbeli elbeszélgetésre korábbi írásbeli munkáját kérjük elhozni betekintésre: pl. a BA-n készített szakdolgozatát, házidolgozatát, tanulmányát.

A felvételi szóbeli elbeszélgetés – a nyelvi és szakmai kompetenciavizsgálat − olasz nyelven folyik, az olasz irodalom és művelődés nagy korszakairól, kiemelkedő, ismert személyiségeiről, és a jelenkori olasz civilizáció különböző területeiről is, a gasztronómiától a futballig. Célunk felmérni a jelölt olasz nyelvismeretét, általános tájékozottságát az olasz művelődés és az ország ismerete területén is.

A felvételi elbeszélgetésen tájékozódni kívánunk a jelölt tanári pályával kapcsolatos motivációjáról, a nyelvtanári munkáról alkotott elképzeléseiről, saját nyelvtanulói tapasztalatairól is.


Orosztanár


Nappali és levelező tagozat

Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A részben orosz nyelvű vizsga a klasszikus és modern orosz irodalom és kultúra legfontosabb jelenségeiről, irányzatairól és kiemelkedő alkotóiról, valamint a mai orosz nyelv grammatikai rendszeréről (fonetika, morfológia, szintaxis), amely egyúttal a jelentkező nyelvoktatáshoz szükséges készségeinek felmérésére is szolgál


Pedagógiatanári, Pedagógiai értékelés és mérés tanára (nappali tagozat), Tantervfejlesztő tanár (nappali és levelező tagozat)


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A felvételi keretében a jelentkezők csak szóbeli vizsgát tesznek, amelyre maximum 70 pontot szerezhetnek. A szóbeli vizsgán a felvételizőnek önálló szóbeli előadást kell tartania egy, a korábbi tanulmányai alapján a legfontosabbnak ítélt pedagógiai témakörről három, általa kiválasztott szakirodalmi forrás alapján, továbbá válaszolnia kell a bizottság tagjainak az előadásával kapcsolatos kérdéseire.


Spanyoltanári


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetésből áll, mely a hispán kultúra, irodalom, történelem, civilizáció témaköreit öleli fel.


Szerb- és nemzetiségiszerb-tanár


Nappali tagozat

Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


Szóbeli követelmények:

Középszintű nyelvtudás. Alapvető általános nyelvészeti ismeretek. A szerb nyelv fonológiai rendszerének, morfológiájának, szintaxisának középszintű ismerete. Alapvető irodalomtudományi ismeretek. A szláv nyelvű irodalmak és kultúrák alapszintű ismerete. A szerb irodalom és kultúra középszintű ismerete.


Történelemtanár


Nappali és levelező tagozat


Felvételi vizsga: felvételi elbeszélgetés


A szóbeli vizsga: egy szakmai elbeszélgetés, amelynek során a jelentkezőnek a történettudomány, illetve azon belül a szűkebb érdeklődési köréhez kapcsolódóan kell a kompetenciáit ( lényeglátás, összefüggés felismerés, szakszerű magyarázat stb.) és a megfelelő tárgyi ismeret meglétét bizonyítania. A szóbeli vizsga elsősorban a jelölt verbális képességeit, gondolkodásmódját, illetve történelmi tájékozottságát hivatott feltárni, különös tekintettel a különböző történeti források ismeretére és azok használatára.

 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Az Emberi Erőforrások Minisztere hátrányos helyzetű (elsősorban roma) fiatalok számára, média témában alkotói támogatásra pályázati felhívást tesz közzé.

Friss hírek
2017. március 03.
2017. március 07.