PRAGMATICSbyGeorgeYule

Pragmatika

Dr. Németh T. Enikő


az oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Pragmatika

az oktató neve

prof. dr. Németh T. Enikő

az oktató beosztása

tanszékvezető egyetemi tanár

az oktató tanszéke

Általános Nyelvészeti Tanszék

az oktató ímélcíme

nemethen@hung.u-szeged.hu

az óra helye

Irinyi épület, Általános Nyelvészeti Tanszék tárgyaló

az óra időpontja

kedd 8.00-9.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A Pragmatika kurzus célja, egyrészt, megismertetni a hallgatókat az intencionalitás pragmatikájával, valamint bevezetni őket egy funkcionális szemléletű pragmatikai leírásba. Másrészt, a megszerzett pragmatikai ismeretek rendszerezése is a kurzus feladata, illetve a pragmatika lehetséges alkalmazásai közül a manipuláció tárgyalása. A rendszerezéssel az önálló, kritikai gondolkodásra való képesség kialakulásához járul hozzá a kurzus, a manipuláció vizsgálatával pedig az elméleti pragmatikai ismeretek gyakorlatba való átültetését mutatja meg és az autonóm kritikai olvasás elsajátítását szolgálja.

részletes (hetekre bontott) tematika

Témakörök:

  1. Ismétlés: mondat és megnyilatkozás, a nyelvhasználat különböző formái, a beszédaktus-elmélet, a grice-i interakcióelmélet, az udvariasság pragmatikája.
  2. Az intencionalitás szerepe a nyelvhasználatban. Az intencionalitás megjelenései a pragmatikaelméletekben. Austin, Searle, Grice és az intencionalitás. A kognitív pszichológiai fordulat. Intencionalitás a relevanciaelméletben.
  3. A pragmatika mint a nyelv alkalmazásának leírása. A verschuereni-i adaptációs pragmatika.
  4. A pragmatika értelmezései az ezredfordulón. A pragmatika komponenses megközelítései vs. a pragmatika mint funkcionális perspektíva. Egy párbeszéd elemzése a különböző pragmatikai keretekben.
  5. Adatok és adatgyűjtési módok a pragmatikában.
  6. A pragmatika alkalmazásai: kereskedelmi reklámok és politikai propagandaanyagok elemzése.

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Árvay Anett 2003. A manipuláció és a meggyőzés pragmatikája a magyar reklámszövegekben. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 20. Budapest: Akadémiai Kiadó, 11–35.

 

Bódog Alexa 2008. A kommunikáció és az intencionalitás kapcsolata a pragmatikában. Argumentum 4: 22–51.

 

Németh T. Enikő 2006. Pragmatika. In Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 222–261.

 

Tátrai Szilárd 2017. Pragmatika. In Imrényi András, Kugler Nóra, Ladányi Mária, Markó Alexandra, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó, 899–1058.

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Tinta Könyvkiadó, Budapest.