Magyarorszagizsidofolklorisztika__Fenyes_Glaesser

Magyarországi zsidó folklorisztika

Fényes Balázs, Glässer Norbertaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Magyarországi zsidó folklorisztika

az oktató neve

Fényes Balázs – Glässer Norbert

az oktató beosztása

egyetemi docens – egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

OR-ZSE Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

wendriner.todor@hotmail.comnorbertglaesser@gmail.com

az óra helye

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Bálint Sándor terem

az óra időpontja

Szerda, 14.00-15.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A 19. század a vallási hagyomány láncolatához újszerűen viszonyuló stratégiák kidolgozásának időszaka volt. Ezek a stratégiák a zsidóság tőkés társadalomba lépő tagjai számára váltak fontossá. A múlt hagyománya saját életviláguk keretei között értelmezhető és használható múlttá vált. A zsidó felvilágosodás keretében a tudományos értelmezés felől ebben segített a zsidó régiségtan, a zsidó folklór. Ez azonban egyúttal célzatos, alkalmazott tudomány is volt. Feladata a mászkil eszmék terjesztése és egy új felvilágosult zsidó közösségi tudat megerősítése lett.

A kurzus célja bevezetés a magyar zsidó folklorisztikába. Tematikus folklorisztikai szövegek közös megismerése és értelmezése.

 

részletes (hetekre bontott) tematika

2018. szeptember 5.

Hagyományláncolat, hagyományracionalizálás és modernitás a 19. századi mászkiloknál; Wissenschaft des Judentums – a másként szemlélt hagyomány

2018. szeptember 12.

A magyarországi példa: magyar, zsidó és magyar zsidó folklorisztika – történeti toposzok Leopold Löw, Szabolcsi Miksa írásaiban

2018. szeptember 19.

A folklórkutatások kezdetei, a folklór-értelmezések – egy új igény általános történeti áttekintése, A hagyományos kultúra és a modernitás – alapfogalmak, koncepciók, paradigmaváltások

2018. szeptember 26.

Zsidó folklorisztika a magyarországi folklórkutatásban; a zsidósághoz kapcsolódó történeti és recens kultúrakutatás ma

2018. október 3.

Zsidó folkloristák vs zsidó folklore – európai kitekintés és társadalomtörténeti vetületek

2018. október 10.

A polgárosodás új jelensége: képeslap, népélet, hagyománykép – sajtó és hagyománykép, folklorisztikus közlések

2018. október 17.

A zsidó folklór a Wissenschaft magyarországi képviselőinél: Blau Lajos és a hiedelemkutatás

2018. október 24. őszi szünet

2018. október 31.

Löw Imánuel és a szokáskutatás

2018. november 7.

Kolbach Bertalan és a zsidó etnográfia gondolata

2018. november 14.

Goldziher Ignác és a héber mítosz

2018. november 21.

Heller Bernát és a mese-, monda- és legendakutatás

2018. november 28.

Szabolcsi Lajos, Pfeiffer Izsák, Schőn Dezső, Jólesz Károly – „Chászid bölcsességek”

2018. december 5.

Scheiber Sándor – vallás, irodalom, folklór

 

olvasmányok, kiegészítő anyagok

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Bölcsész Szabadegyetemi hallgatók számára nincsenek

ajánlott olvasmányok (ha vannak)

Fényes Balázs: „Őrizzétek meg őrizettemet…” Tanulmányok a rabbinikus hagyomány köréből. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2011. SZTE EK

 

Glässer Norbert – Zima András (szerk.): Hagyományláncolat és modernitás. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. OA, REAL

 

Glässer Norbert – Zima András: A magyarországi Wissenschaft des Judentums íve Löwöktől Scheiberig: Scheiber Sándor, a Löw-hagyaték gondozója

In: Löw Immánuel: Zsidó folklór tanulmányok. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014. pp. 146-169. REAL, OA

 

Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások. Makkabi, Budapest, 1995. MEK

 

Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet – Teljes kiadás – Makkabi, Budapest, 1996. SZTE EK