BSZE2018-VargaSandor

Bevezetés a néprajzbaaz oktató és a kurzus adatai

a kurzus címe

Bevezetés a néprajzba

az oktató neve

dr. Varga Sándor

az oktató beosztása

egyetemi adjunktus

az oktató tanszéke

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

az oktató ímélcíme

vasandor@gmail.com

az óra helye

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Bálint Sándor terem (fsz.)

az óra időpontja

szerda, 12-13.30

a kurzus leírása

rövid (300–500 karakteres) szöveges leírás

A kurzus a néprajzi alapismeretekbe vezeti be a hallgatókat. Az előadások során a hallgatók betekintést nyerhetnek a magyar és a fontosabb európai néprajzi irányzatok történetébe, forrásaiba (az ókortól egészen a napjainkig), és megismerkedhetnek a tudomány alapvető fogalmaival.

részletes (hetekre bontott) tematika

I. Általános bevezetés (1 óra)

A néprajz alapvető fogalmai. Mi a nép? Mi a kultúra? Néprajz, etnológia, etnográfia, kulturális antropológia, szociálantropológia. A kutatás tárgyának meghatározása. Kulturális relativizmus, etnocentrizmus, holisztikus szemlélet stb.
II. A néprajz előtörténete (1 óra)

Ókori, középkori és újkori források. Utazók, kereskedők, misszionáriusok, felfedezők és természettudósok kultúraszemlélete és az általuk összegyűjtött adatok.
III. Korai néprajzi adatok visszahatása a XVI-XVIII századi gondolkodásra (1 óra)

Az ókori és a középkori adatok visszahatása a felvilágosodás kori

gondolkodókra. A nemes vadember eszménye szemben az európai civilizáció

eszményével.

IV. A néprajzkutatás gyökerei és története. (1 óra)

Korai népismereti munkák. Néprajz és a nemzeti romantika. A néprajz

intézményeiről. A néprajztudomány klasszikus felosztása. Néprajz és

történelemtudomány, mikrotörténelem („történelem alulnézetből”).

V. A magyar néprajztudomány ágai

A tárgyi néprajz, a folklorisztika és a társadalomnéprajz.

a, Tárgyi néprajz és gazdálkodás (2 óra)

A tárgyi néprajz területei. Hagyományos gazdálkodási formák (pl. zsákmányolás, ártéri gazdálkodás, transzhumálás). Tárgyalkotó népművészet.
b, Folklór (2 óra)

Alapfogalmak. Az alászállt műveltségi javak és az egyén és a közösség viszonya. Szövegfolklór, tánc és zene, népszokások, néphit, életút írások. Émikus és étikus szemlélet.

c, Társadalomnéprajz (2 óra)

A család, rokonsági terminusok, társadalmi szervezetek. Egykézés. Kisebbség és asszimiláció. Néprajzi, etnikai csoportok. Az árucsere néprajza. Társasmunkák. Újabb megközelítések, a társadalmi érintkezés kortárs formái – szociálantropológia, szociológia, társadalmi kommunikáció.

VI. Munkamódszerek, forráselemzés. (1 óra)

Felkészülés a terepmunkára és az adatgyűjtés fajtái. Résztvevő megfigyelés, interjú, mélyinterjú, visszacsatolás. Az adatok értelmezésével és a gyűjtés etikájával kapcsolatos problémák.

VII. A néprajztudomány határterületei

Újabb történelmi és filozófiai irányzatok hatásai a néprajzban. Értelmezés és lehetőségei – kontextualitás. Mikrotörténelem, oral history, történeti antropológia, narratívumkutatás.

 

 

a kurzus Coospace vagy Google Classroom támogatással folyik-e (kérjük, írja be, melyikkel)

coospace

kötelező olvasmányok (ha vannak)

Tankönyvek

Andrásfalvy Bertalan

1982 Néprajzi alapismeretek. Bp. vagy 1990 Magyar népismeret. Néprajz

történészeknek. Bp.

Demény István Pál – Gazda Klára – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos

2000 Magyar népi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anyagi kultúra. Tankönyv. Kolozsvár

Irodalom

Andrásfalvy Bertalan

2009 A magyarságkép torzulásai a világban és bennünk. Keszthely

2011 Néprajzi csoport, kistáj, régió. In: uő. Együtt élő népek – eltérő értékrendek. Andrásfalvy Bertalan válogatott társadalomnéprajzi tanulmányai, Pécs-Bp. (525-541.)

2014 Magyarország földjének és népének múltja, jelene és jövője.

Keszthely

Bárth Dániel

2012 Történeti folklorisztika Magyarországon. Előzmények és távlatok.

Etnoszkóp 2/1. 9–21.

Bogatirjov, Pjotr G. – Jakobson, Roman

1972 A folklór sajátos alkotásmódja. In: Jakobson, R. Hang - Jel – Vers.(2.

bővített kiadás.) Bp. (381-398, 485.)

Cocchiara, Giuseppe

1965 Az örök vadember. A primitív világ jelenléte és hatása a modern

kultúrára. Bp.

Cook, James

1962 Utazások a világ körül. 2. kiad. Bp. Bevezetés (5-20.)

Eriksen, Thomas Hylland

2006a Bevezetés: összehasonlítás és kontextus. In: Uő. Kis helyek – nagy

témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Bp. (11–20.)

2006b A terepmunka és értelmezései. In: Uő. Kis helyek– nagy témák.

Bevezetés a szociálantropológiába. Bp. (40–59.)

Földes László

1982 „A vándorló Erdély”. Történeti-néprajzi vizsgálatok az Erdély-Havasalföld közötti transzhumance-ról. Ethnographia. XCIII. (354-389.)

Ginzburg, Carlo

2011 Előszó. In uő. A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp. (19-41)

Gyáni Gábor

2013 Túláradó emlékezés – archiválási kényszer

http://docplayer.hu/6792366-Gyani-gabor-tularado

emlekezes-archivalasi-kenyszer.html

Győrffy György (szerk.)

1975 A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. (Ibn Ruszta és Gardizi leírásai a magyarokról, a kazárokról, a bolgárokról, és a szlávokról. 84-94.) 2. bővített kiadás. Bp

Herskovits, Melville

1982 Kulturális antropológia. In: Tálasi István (szerk.) Néprajzi Szöveggyűjtemény. I. Bp. (Az antropológia: az ember tudománya 187-197; A kultúra valósága 1997-207; A kultúra és az egyén 207-225.)

http://mek.niif.hu/01600/01668/01668.htm#7

Hofer Tamás

2009 A hagyomány felfogása az európai etnológiában. In: uő.

Antropológia és/vagy néprajz, Bp.-Pécs (191-206.)

Klaniczay Gábor

2011 Utószó. In Ginzburg, Carlo: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi

molnár világképe. Bp. (457-478.)

Kodolányi János

1987 A hazugság öl. Bp

Mikos Éva

2015 Miért és hogyan (nem csak) esztétikai tudomány a folklorisztika? In

Vargyas Gábor szerk. VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének100.

évfordulójára. Bp. 47–62.

Niedermüller Péter

1992 Új törekvések a magyar néprajzban. In Mohay Tamás szerk.

Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60.

születésnapjára. Debrecen, 353-369.

Rousseau, Jean-Jacques

1978 Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól.

In: Uő. Értekezések és filozófiai levelek. Bp. (83-157)

Sárkány Mihály

2000 A társadalomnéprajzi kutatás hazai története. In Paládi-Kovács Attila

szerk. Magyar néprajz VIII. Társadalom. Bp. (13-29.)

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/12.html

Tacitus

1970 Germania. In Tacitus összes művei. Bp. (40-66)

http://mek.oszk.hu/04300/04353/04353.pdf

 

ajánlott olvasmányok (ha vannak)